Struktura oferty

Szczegóły oferty

  • Oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej („Oferta Podstawowa”) sprzedawanych będzie do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego Spółki, należących do Akcjonariusza Sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz Sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B („Dodatkowe Akcje Oferowane”) stanowiących do 10% kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie Prospektu Akcjonariusz Sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego Spółki.
  • Z uwagi na model biznesowy, pozwalający na generowanie dużych dodatnich przepływów operacyjnych przy ograniczonym zapotrzebowaniu na nakłady inwestycyjne, Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania dodatkowych środków w ramach Oferty. 
  • Cena maksymalna została ustalona na 15,00 PLN za akcję, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln PLN.
  • Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). 
  • Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 12-24 kwietnia 2018 roku. Funkcję Globalnego Koordynatora, Współprowadzącego Księgę Popytu i Oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Funkcję Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: mBank S.A. oraz WOOD & Company Financial Services, a.s. S.A. (Oddział w Polsce).  
  • Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 13-23 kwietnia 2018 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Członków Konsorcjum Detalicznego w Polsce.  W skład Konsorcjum Detalicznego wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski mBanku, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski PKO Banku Polski i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.  
  • Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 10% Oferty Podstawowej, a w przypadku zaoferowania Dodatkowych Akcji Oferowanych - do 10% Akcji Oferowanych.
  • Akcje należące do Akcjonariusza Sprzedającego będą objęte zobowiązaniem do niesprzedawania akcji typu „lock-up” w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360 dni. Członkowie Zarządu Spółki zobowiążą się do niesprzedawania akcji, które obejmą bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO w ramach realizacji programu motywacyjnego, przez okres 720 dni.
  • Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW.