Polityka prywatności i plików cookies

Podstawowe cele Polityki prywatności

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu danwood-holding.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Danwood Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (00-121) przy ul. Sienna 39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714252, o kapitale zakładowym 8.000.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010710801, numer Regon: 368076430, zwaną dalej „Danwood”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach przekazanych przez nich w celu korzystania z prowadzonej przez Danwood usługi „Newsletter”.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Informujemy, iż w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Danwood nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Danwood Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (00-121) przy ul. Sienna 39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714252, o kapitale zakładowym 8.000.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010710801, numer Regon: 368076430. Użytkownik może bezpośrednio skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych grupy kapitałowej DANWOOD, do której należy Danwood pod adresem poczty elektronicznej: iod@danwood-holding.pl

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
2. W momencie otworzenia strony Serwisu Użytkownik otrzymuje zapytanie, czy wyraża zgodę na udostępnienie jego lokalizacji. Wyrażenie zgody następuje poprzez wybranie pola „Udostępnij położenie”. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na udostępnienie swojej lokalizacji powinien zamknąć okno zapytania. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji także poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć pozwolenie na podawanie jego lokalizacji przez przeglądarkę poprzez takie jej ustawienia, aby Użytkownik każdorazowo był pytany o zezwolenie na odczytanie jego lokalizacji. Zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.
3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
5. W ramach Serwisu zamieszczono formularz zamówienia usługi Newsletter. Wypełnienie formularza wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). 
2. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną - bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi Newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania Newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.
3. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz Newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
4. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. 
5. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Danwood, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.
3. Danwood nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
4. Danwood, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Uprawnienia Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
2. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
3. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych w sposób wskazany poniżej w części zatytułowanej „Kontakt” lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych grupy kapitałowej DANWOOD, do której należy Danwood pod adresem poczty elektronicznej: iod@danwood-holding.pl
4. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

Pliki cookies

1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
3. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:

        a) kategorie zainteresowań,
        b) podobni odbiorcy,
        c) inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
        d) kierowanie demograficzne i na lokalizację.
4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
        a) sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
        b) trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
        c) własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Danwood, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych. 

Pliki cookies zamieszczane przez Serwis Danwood oraz cele, do których są wykorzystywane:

Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies

PHPSESSID

Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

Do końca sesji

 

Pliki cookies umieszczane na stronie Danwood przez podmioty trzecie oraz cele, do których są wykorzystywane:

GOOGLE ADWORDS

Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies

PREF

Trwałe Pomaga personalizować reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce) – zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto Google.

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

id Trwałe Używane do celów reklamowych poza stronami Google pochodzący z domeny doubleclick.net

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

drt_, FLC, NID

Trwałe Ciasteczko serwera reklam googleads.g.doubleclick.net. Zbiera informacje o działaniach użytkownika po kliknięciu w reklamę Google Adwords oraz przekazuje z powrotem informacje o konwersjach.

12 godzin (od ostatniej aktualizacji)

 

FACEBOOK

Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich:

5. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
6. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
7. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
8. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
9. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
10. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:
 
INTERNET EXPLORER
W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć :
    1. "Narzędzia"
    2. "Opcje internetowe"
    3. "Blokuj wszystkie cookies"

GOOGLE CHROME
W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć :
    1. "Menu Chrome" w prawym górnym rogu
    2. "Ustawienia"
    3. "Pokaż ustawienia zaawansowane"
    4. "Ustawienia treści" w sekcji prywatność
    5. "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm"

FIREFOX
W wyszukiwarce Firefox kliknąć :
    1. "Narzędzia"
    2. "Opcje"
    3. "Prywatność"
    4. Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika"
    5. Wybrać odpowiednią opcję

OPERA
W wyszukiwarce Opera kliknąć:
    1. "Ustawienia"
    2. "Preferencje"
    3. "Zaawansowane"
    4. "Ciasteczka"
    5. Wybrać odpowiednią opcję

SAFARI
W wyszukiwarce Safari kliknąć:
    1. "Ustawienia" w prawym górnym rogu
    2. "Preferencje"
    3. "Prywatność"
    4. Wybrać odpowiednią opcję

TELEFONY KOMÓRKOWE
Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz:
    1. "Ustawienia"
    2.  "Prywatność"
    3.  i przejdź do ustawień cookies.
 

Zabezpieczenie danych osobowych

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Danwood przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba osób, które posiadają upoważnienie nadane im przez Danwood jako administratora danych.

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres Administratora danych: Danwood Holding S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, biuro@danwood-holding.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych grupy kapitałowej DANWOOD, do której należy Danwood pod adresem poczty elektronicznej: iod@danwood-holding.pl