Komunikaty prasowe

12 kwietnia 2018 r.

DANWOOD HOLDING S.A. PUBLIKUJE PROSPEKT EMISYJNY I ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ

Danwood Holding S.A. („Spółka”, „Grupa”), jeden z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej wykańczanych „pod klucz”, opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji („Oferta”).

Cena maksymalna została ustalona na 15,00 PLN za akcję, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln PLN.

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 12-24 kwietnia 2018 roku. Funkcję Globalnego Koordynatora, Współprowadzącego Księgę Popytu i Oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Funkcję Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: mBank S.A. oraz WOOD & Company Financial Services, a.s. S.A. (Oddział w Polsce).  

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 13-23 kwietnia 2018 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Członków Konsorcjum Detalicznego w Polsce.  W skład Konsorcjum Detalicznego wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski mBanku, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski PKO Banku Polski i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.  

Celem strategicznym Danwood Holding S.A. jest dostarczenie klientom w 2020 roku ponad 1,9 tys. domów, z których ponad 95% zostanie przekazanych w standardzie wykończenia „pod klucz”.

SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ

 • Oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej („Oferta Podstawowa”) sprzedawanych będzie do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego Spółki, należących do Akcjonariusza Sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz Sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B („Dodatkowe Akcje Oferowane”) stanowiących do 10% kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie Prospektu Akcjonariusz Sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego Spółki.
 • Z uwagi na model biznesowy, pozwalający na generowanie dużych dodatnich przepływów operacyjnych przy ograniczonym zapotrzebowaniu na nakłady inwestycyjne, Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania dodatkowych środków w ramach Oferty. 
 • Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). 
 • Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 10% Oferty Podstawowej, a w przypadku zaoferowania Dodatkowych Akcji Oferowanych - do 10% Akcji Oferowanych.
 • Akcje należące do Akcjonariusza Sprzedającego będą objęte zobowiązaniem do niesprzedawania akcji typu „lock-up” w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360 dni. Członkowie Zarządu Spółki zobowiążą się do niesprzedawania akcji, które obejmą bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO w ramach realizacji programu motywacyjnego, przez okres 720 dni.
 • Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW. 

Przewidywany skrócony harmonogram oferty

DATA

DZIAŁANIE

12-24 kwietnia 2018 r.

Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

13-23 kwietnia 2018 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych

nie później niż 24 kwietnia 2018 r.

Opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

25 – 27 kwietnia 2018 r.

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 

30 kwietnia 2018 r.

Przydział Akcji Oferowanych

około 11 maja 2018 r.

Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW

STRATEGIA DANWOOD HOLDING

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy jest dostarczenie klientom w 2020 roku ponad 1,9 tys. domów, z których ponad 95% zostanie przekazanych w standardzie wykończenia „pod klucz”.
Przewidywana dynamika wzrostu segmentu domów wykończonych w standardzie „pod klucz” jest najwyższa na rynku spośród wszystkich kategorii domów jedno- i dwurodzinnych, wobec czego Grupa zamierza koncentrować swoją działalność w tym obszarze, skupiając się na projektach z tzw. średniej półki cenowej. 

Główne cele strategiczne Grupy to: 

    1. Umacnianie pozycji rynkowej w Niemczech, jako lidera segmentu domów „pod klucz”, skąd ma pochodzić główna część wzrostu biznesu. Udział przychodów Grupy z rynku niemieckiego, który w 2017 roku wyniósł 87,4%, może w kolejnych latach ulec obniżeniu ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży na innych rynkach, jednak Niemcy pozostaną dla Grupy strategicznym rynkiem działalności.

    2. Zdobycie istotnej pozycji w tym segmencie na innych rynkach, na których jest już obecna, tj. w Wielkiej Brytanii i w krajach alpejskich.

    3. Potencjalna ekspansja na nowe rynki geograficzne w przyszłości, na przykład na rynki skandynawskie, przede wszystkim Szwecji i Norwegii. 

    4. Ciągła poprawa marży EBITDA, poprzez uzyskiwanie efektu skali i ścisłą kontrolę kosztów.

Cele strategiczne Grupa zamierza osiągnąć poprzez: 

 • koncentrację na realizacji domów ze średniej półki cenowej w standardzie „pod klucz”.
 • rozwój i udoskonalanie unikalnego autorskiego modelu połączenia promocji i marketingu on-line z siecią sprzedaży.
 • rozbudowę (w latach 2018-2019) własnych mocy produkcyjnych o kolejne 500 domów rocznie, tj. do 2000 domów do roku 2019. Grupa szacuje, że nakłady kapitałowe na ten cel wyniosą ok. 38 mln zł.
 • rozwijanie segmentu droższych domów poprzez wprowadzanie do oferty nowych projektów w wyższej cenie i wyższym standardzie wykończenia, skierowanych do bardziej wymagającej i mniej wrażliwej na cenę grupy klientów, w tym współpraca z renomowanymi biurami projektowymi.
 • systematyczność i okresową intensyfikację procesu rekrutacji pracowników, w szczególności produkcyjnych oraz montażowo-wykończeniowych.

Zgodnie z naszą strategią, systematycznie zwiększamy skalę działalności, umacniamy pozycję na rynku niemieckim, na którym jesteśmy liderem i zwiększamy obecność na innych rynkach europejskich, głównie brytyjskim. Rozważamy także wejście na nowe rynki geograficzne w przyszłości, m.in. do Szwecji i Norwegii. Chcemy koncentrować się na tym co robimy najlepiej – realizacji domów ze średniej półki cenowej w standardzie „pod klucz”. W ciągu najbliższych dwóch lat zamierzamy rozbudować moce produkcyjne do 2000 domów rocznie, przeznaczając na ten cel ok. 38 mln zł. W 2018 rok weszliśmy z solidnym portfelem zamówień obejmującym około 2,3 tys. domów, co zapewnia realizację naszych planów sprzedażowych do końca I kwartału 2019 r. Widzimy bardzo dobre perspektywy dla rynku prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w Europie i jego rosnące znaczenie względem domów tradycyjnych. W mojej ocenie to wszystko sprawia, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów - powiedział Jarosław K. Jurak, Prezes Zarządu Danwood Holding S.A.

LICZBA PRZEKAZANYCH DOMÓW I  PORTFEL ZAMÓWIEŃ

Liczba domów przekazywanych klientom przez Grupę Danwood Holding systematycznie rośnie, z 332 w 2008 roku, do 1.215 w 2017 roku. W okresie ponad 20 lat swojej działalności Grupa przekazała klientom ponad 8,5 tys. domów.

Liczba przekazanych przez Grupę domów w latach 2015-2017:

w szt. 2017 rok 2016 rok 2015 rok
Liczba domów 1.215 995 838

Liczba nowo podpisanych umów na sprzedaż domów:

w szt. 2017 rok 2016 rok 2015 rok
Liczba nowych umów 1.992 1.594 1.452

Na koniec 2017 r. portfel zamówień Spółki obejmował ok. 2.3 tys. domów. 

WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe Grupy w latach 2015-2017:

w mln PLN

2017 rok Zmiana %
2017/2016
2016 rok Zmiana %
2016/2015

2015 rok

Przychody ze sprzedaży

848,3 +26% 672,0 +27%

528,6

EBITDA*

69,5 +25% 55,8 +34%

41,6

EBITDA

61,2 +24% 49,4 +31%

37,6

Zysk netto*

51,6 +51% 34,1 +26%

27,2

Zysk netto

43,4 +54% 28,2 +25%

22,6

* wyniki znormalizowane po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym, opisanych w prospekcie emisyjnym.

Dodatkowych informacji udziela:
Beata Cioczek, M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Grupa Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie wykończenia „pod klucz”, sprzedawanych pod własną marką Danwood. 

Grupa jest liderem na rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem. Na rynku niemieckim generowanych jest blisko 90% przychodów Grupy. 

Poza rynkiem niemieckim Grupa jest obecna w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, oraz w Polsce, w której jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.

Oferta Danwood Holding koncentruje się na domach w standardzie "pod klucz” z tzw. średniej półki cenowej, a spółka jest niekwestionowanym liderem na rynku niemieckim w tym segmencie cenowym domów prefabrykowanych.

Oferta Grupy jest jedną z najbardziej kompleksowych i różnorodnych na rynku - zawiera paletę ponad 130 projektów jedno- i dwurodzinnych domów, o powierzchni od 80 do ponad 300 m2, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym i estetycznym, dostosowanych do lokalnych oczekiwań. Klientom oczekującym rozwiązań niestandardowych Grupa proponuje modyfikacje projektów standardowych oraz projekty indywidualne. Najsilniejsze przewagi konkurencyjne Grupy to wysoka jakość i atrakcyjność cenowa oferowanych domów. Wyniki pomiaru satysfakcji klientów Danwood, wskazują także na wysoką jakość obsługi. Zgodnie z nimi 86% klientów już poleciło produkty Grupy lub ma zamiar to zrobić.

Danwood Holding posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim, którego obecne moce produkcyjne, po rozbudowie w latach 2015-2016 wynoszą 1,5 tys. domów rocznie, z możliwością dalszego ich zwiększenia wraz ze wzrostem liczby oddawanych domów. Na inwestycję w rozbudowę zakładu w kolejnych dwóch latach Grupa planuje przeznaczyć ze środków własnych 38 mln zł. 

Właścicielem 100% akcji Danwood Holding S.A. jest Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2017 roku Grupa Danwood Holding zatrudniała 1.740 osób. 

UNIKALNY MODEL BIZNESOWY

Grupa posiada unikalny, efektywny kosztowo, model promocji i pozyskiwania klientów przez Internet. Odróżnia ją to od konkurencji, dla której kluczowym sposobem pozyskiwania klientów są domy wzorcowe w centrach wystawienniczych. Domy pokazowe Grupy są zlokalizowane na osiedlach mieszkaniowych i są finansowane przez agentów Grupy, w związku z czym Grupa nie ponosi kosztów związanych z ich budową i funkcjonowaniem.

Domy dla klientów Grupy Danwood Holding budowane są na działkach klientów, co oznacza, że Spółka nie ponosi ryzyka związanego z wyborem lokalizacji i ceną zakupu działki, ani nie inwestuje w bank ziemi. Budowa domów jest finansowana ze środków wpłacanych przez klientów.

Montaż i wykończenie domów, niezależnie od kraju działalności, są prowadzone przez własne brygady montażowo-wykończeniowe Grupy, co istotnie zwiększa efektywność działania oraz dostępność i możliwość oferowania domów w standardzie wykończenia „pod klucz”. Istotną przewagą konkurencyjną Danwood jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników, dzięki czemu Spółka jest w stanie zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na swoje domy oraz oferować klientom domy w standardzie wykończenia „pod klucz”. W połączeniu z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym w Bielsku Podlaskim, pozwala to na dostarczanie klientom wysokiej jakości, zróżnicowanych projektowo i powierzchniowo domów. 

Unikalny model marketingu i sprzedaży oraz dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej przekłada się na wyższą dynamikę wzrostu Danwood w porównaniu do konkurencji i konsekwentne zwiększanie udziału rynkowego. 

OTOCZENIE RYNKOWE

Udział domów prefabrykowanych w liczbie oddawanych nowych domów jedno- 
i dwurodzinnych systematycznie rośnie. Dynamika liczby sprzedanych domów wykończonych w standardzie „pod klucz” przewyższa dynamikę sprzedaży domów prefabrykowanych ogółem. Na rynkach, na których działa Grupa, średnioroczny wzrost (CAGR) w latach 2014-2017 dla domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” wyniósł 7,3%, dla domów jednorodzinnych prefabrykowanych 6,1%, natomiast dla domów jednorodzinnych ogółem 5,3%. 

Równolegle ze wzrostem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych, w szczególności wykończonych „pod klucz”, cena jednostkowa domów co roku wzrasta. Jest to pochodną zarówno oczekiwań klientów, preferujących coraz wyższe standardy wykończenia, jak 
i rosnących kosztów budowy przy założeniu stałości standardu wykończenia. Wzrost kosztów wywołany jest zarówno inflacją, jak też rosnącymi kosztami zatrudnienia pracowników biorących udział w produkcji, montażu i wykończeniu domów. 
 
W konsekwencji należy przewidywać, że w kolejnych latach tempo wzrostu wartości sprzedaży domów prefabrykowanych wykończonych w standardzie „pod klucz” będzie istotnie wyższe od tempa wzrostu liczby sprzedanych domów. Średnioroczny wzrost (CAGR) wartości sprzedaży domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” dla rynków, na których Grupa prowadzi działalność, w latach 2014-2017 wyniósł 10,6%, a w latach 2017-2022 ma wynieść 7,0% 
(wszystkie dane pochodzą z raportu Rolanda Bergera ze stycznia 2018 r., dostępnego na stronie: https://www.rolandberger.com/en/Publications/pub_pre_fab_houses.html). 

Więcej informacji o działałności Spółki na: www.danwood-holding.pl 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.danwood-holding.pl).
 

11 kwietnia 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ZATWIERDZIŁA PROSPEKT EMISYJNY DANWOOD HOLDING S.A. 

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła dziś prospekt Danwood Holding S.A. („Spółka”, „Grupa”), jednego z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej wykańczanych „pod klucz”. Spółka planuje opublikować prospekt 12 kwietnia 2018 roku. 

Funkcję Globalnego Koordynatora, Współprowadzącego Księgę Popytu i Oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Funkcję Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: mBank S.A. oraz WOOD & Company Financial Services, a.s. S.A. (Oddział w Polsce).  
Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW.

Przewiduje się, że Oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej („Oferta Podstawowa”) sprzedawanych może być do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego Spółki, należących do Akcjonariusza Sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz Sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B („Dodatkowe Akcje Oferowane”) stanowiących do 10% kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie Prospektu Akcjonariusz Sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego Spółki.

Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). 

Cieszymy się z dzisiejszego zatwierdzenia prospektu emisyjnego i planujemy niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. Mamy ambitne plany rozwoju, notujemy bardzo dobre wyniki finansowe i zwiększamy przychody szybciej od konkurencji. Widzimy bardzo dobre perspektywy dla rynku prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w Europie i jego rosnące znaczenie względem domów tradycyjnych. Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW będzie kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju Grupypowiedział Jarosław K. Jurak, Prezes Zarządu Danwood Holding S.A.

Szczegółowe informacje na temat Oferty znajdują się w zatwierdzonym przez KNF Prospekcie, który dostępny będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.danwood-holding.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

Więcej informacji o działałności Spółki na: www.danwood-holding.pl 

KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Grupa Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie wykończenia „pod klucz”, sprzedawanych pod własną marką Danwood. 

Grupa jest liderem na rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem. Na rynku niemieckim generowanych jest blisko 90% przychodów Grupy. 

Poza rynkiem niemieckim Grupa jest obecna w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, oraz w Polsce, w której jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.

Oferta Danwood Holding koncentruje się na domach w standardzie "pod klucz” z tzw. średniej półki cenowej, a spółka jest niekwestionowanym liderem na rynku niemieckim w tym segmencie cenowym domów prefabrykowanych.

Oferta Grupy jest jedną z najbardziej kompleksowych i różnorodnych na rynku - zawiera paletę ponad 130 projektów jedno- i dwurodzinnych domów, o powierzchni od 80 do ponad 300 m2, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym i estetycznym, dostosowanych do lokalnych oczekiwań. Klientom oczekującym rozwiązań niestandardowych Grupa proponuje modyfikacje projektów standardowych oraz projekty indywidualne. Najsilniejsze przewagi konkurencyjne Grupy to wysoka jakość i atrakcyjność cenowa oferowanych domów. Wyniki pomiaru satysfakcji klientów Danwood, wskazują także na wysoką jakość obsługi. Zgodnie z nimi 86% klientów już poleciło produkty Grupy lub ma zamiar to zrobić.

Danwood Holding posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim, którego obecne moce produkcyjne, po rozbudowie w latach 2015-2016 wynoszą 1,5 tys. domów rocznie, z możliwością dalszego ich zwiększenia wraz ze wzrostem liczby oddawanych domów. Na inwestycję w rozbudowę zakładu w kolejnych dwóch latach Grupa planuje przeznaczyć ze środków własnych 38 mln zł. 

Właścicielem 100% akcji Danwood Holding S.A. jest Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2017 roku Grupa Danwood Holding zatrudniała 1.740 osób. 

WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe Grupy w latach 2015-2017:

w mln PLN

2017 rok Zmiana %
2017/2016
2016 rok Zmiana %
2016/2015

2015 rok

Przychody ze sprzedaży

848,3 +26% 672,0 +27%

528,6

EBITDA*

69,5 +25% 55,8 +34%

41,6

EBITDA

61,2 +24% 49,4 +31%

37,6

Zysk netto*

51,6 +51% 34,1 +26%

27,2

Zysk netto

43,4 +54% 28,2 +25%

22,6


* wyniki znormalizowane po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym, opisanych w prospekcie emisyjnym. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki.

 

 

3 kwietnia 2018 r.

DANWOOD HOLDING S.A. POTWIERDZA ZAMIAR PRZEPROWADZENIA OFERTY PUBLICZNEJ ORAZ WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU NA GPW 

Danwood Holding S.A. („Spółka”, „Grupa”), jeden z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej wykańczanych „pod klucz”, potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej („Oferta”) oraz wprowadzenia swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Ostateczna decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia Oferty będzie uzależniona od sytuacji rynkowej. 

Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). 

SZCZEGÓŁY PLANOWANEJ OFERTY PUBLICZNEJ

 • Przewiduje się, że Oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej („Oferta Podstawowa”) sprzedawanych może być do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego Spółki, należących do Akcjonariusza Sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz Sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B („Dodatkowe Akcje Oferowane”) stanowiących do 10% kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie Prospektu Akcjonariusz Sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego Spółki.
 • Z uwagi na model biznesowy, pozwalający na generowanie dużych dodatnich przepływów operacyjnych przy ograniczonym zapotrzebowaniu na nakłady inwestycyjne, Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania dodatkowych środków w ramach Oferty. 
 • Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). 
 • Akcje należące do Akcjonariusza Sprzedającego będą objęte zobowiązaniem do niesprzedawania akcji typu „lock-up” w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360 dni. Członkowie Zarządu Spółki zobowiążą się do niesprzedawania akcji, które obejmą bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO w ramach realizacji programu motywacyjnego, przez okres 720 dni.
 • Funkcję Globalnego Koordynatora, Współprowadzącego Księgę Popytu i Oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Funkcję Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: mBank S.A. oraz WOOD & Company Financial Services, a.s. S.A. (Oddział w Polsce).  
 • Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW. 
 • Przeprowadzenie Oferty jest uzależnione od warunków rynkowych oraz spełnienia innych warunków zwyczajowo istniejących przy międzynarodowych ofertach akcji, w tym od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru, (w tym m.in. od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF) i rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) jak również od podjęcia stosownych decyzji korporacyjnych przez Akcjonariusza Sprzedającego.

Systematycznie zwiększamy skalę działalności, umacniamy pozycję na rynku niemieckim, na którym jesteśmy liderem i zwiększamy obecność na innych rynkach europejskich, głównie brytyjskim. Mamy solidny portfel zamówień obejmujący około 2,3 tys. domów (wg stanu na koniec 2017 roku), co zapewnia realizację naszych planów sprzedażowych do końca 
I kwartału 2019 r. W 2017 roku pozyskaliśmy 1.992 zamówienia na domy, czyli o 25% więcej niż w roku 2016. Notujemy bardzo dobre wyniki finansowe i zwiększamy przychody szybciej od konkurencji. Widzimy bardzo dobre perspektywy dla rynku prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w Europie i jego rosnące znaczenie względem domów tradycyjnych. Działamy w najbardziej atrakcyjnym segmencie rynku - domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz”, który na rynkach naszej działalności, w ujęciu wartościowym będzie rósł w najbliższych latach, według prognoz rynkowych, w tempie 7% rocznie w latach 2017-2022
- powiedział Jarosław K. Jurak, Prezes Zarządu Danwood Holding S.A.

KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
Grupa Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie wykończenia „pod klucz”, sprzedawanych pod własną marką Danwood. 

Grupa jest liderem na rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem. Na rynku niemieckim generowanych jest blisko 90% przychodów Grupy. 

Poza rynkiem niemieckim Grupa jest obecna w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, oraz w Polsce, w której jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.

Oferta Danwood Holding koncentruje się na domach w standardzie "pod klucz” z tzw. średniej półki cenowej, a spółka jest niekwestionowanym liderem na rynku niemieckim w tym segmencie cenowym domów prefabrykowanych.

Oferta Grupy jest jedną z najbardziej kompleksowych i różnorodnych na rynku - zawiera paletę ponad 130 projektów jedno- i dwurodzinnych domów, o powierzchni od 80 do ponad 300 m2, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym i estetycznym, dostosowanych do lokalnych oczekiwań. Klientom oczekującym rozwiązań niestandardowych Grupa proponuje modyfikacje projektów standardowych oraz projekty indywidualne. Najsilniejsze przewagi konkurencyjne Grupy to wysoka jakość i atrakcyjność cenowa oferowanych domów. Wyniki pomiaru satysfakcji klientów Danwood, wskazują także na wysoką jakość obsługi. Zgodnie z nimi 86% klientów już poleciło produkty Grupy lub ma zamiar to zrobić.

Danwood Holding posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim, którego obecne moce produkcyjne, po rozbudowie w latach 2015-2016 wynoszą 1,5 tys. domów rocznie, z możliwością dalszego ich zwiększenia wraz ze wzrostem liczby oddawanych domów. Na inwestycję w rozbudowę zakładu w kolejnych dwóch latach Grupa planuje przeznaczyć ze środków własnych 38 mln zł. 

Właścicielem 100% akcji Danwood Holding S.A. jest Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2017 roku Grupa Danwood Holding zatrudniała 1.740 osób. 

LICZBA PRZEKAZANYCH DOMÓW I  PORTFEL ZAMÓWIEŃ
Liczba domów przekazywanych klientom przez Grupę Danwood Holding systematycznie rośnie, z 332 w 2008 roku, do 1.215 w 2017 roku. W okresie ponad 20 lat swojej działalności Grupa przekazała klientom ponad 8,5 tys. domów.

Liczba przekazanych przez Grupę domów w latach 2015-2017:

w szt.

2017 rok 2016 rok

2015 rok

Liczba domów

1.215 995

838


Liczba nowo podpisanych umów na sprzedaż domów:

w szt.

2017 rok 2016 rok

2015 rok

Liczba nowych umów

1.992

1.594

1.452


Na koniec 2017 r. portfel zamówień Spółki obejmował ok. 2.3 tys. domów. 

WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe Grupy w latach 2015-2017:

 

w mln PLN

2017 rok Zmiana %
2017/2016
2016 rok Zmiana %
2016/2015

2015 rok

Przychody ze sprzedaży

848,3 +26% 672,0 +27%

528,6

EBITDA*

69,5 +25% 55,8 +34%

41,6

EBITDA

61,2 +24% 49,4 +31%

37,6

Zysk netto*

51,6 +51% 34,1 +26%

27,2

Zysk netto

43,4 +54% 28,2 +25%

22,6

* wyniki znormalizowane po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym, opisanych w prospekcie emisyjnym. 

UNIKALNY MODEL BIZNESOWY
Grupa posiada unikalny, efektywny kosztowo, model promocji i pozyskiwania klientów przez Internet. Odróżnia ją to od konkurencji, dla której kluczowym sposobem pozyskiwania klientów są domy wzorcowe w centrach wystawienniczych. Domy pokazowe Grupy są zlokalizowane na osiedlach mieszkaniowych i są finansowane przez agentów Grupy, w związku z czym Grupa nie ponosi kosztów związanych z ich budową i funkcjonowaniem.

Domy dla klientów Grupy Danwood Holding budowane są na działkach klientów, co oznacza, że Spółka nie ponosi ryzyka związanego z wyborem lokalizacji i ceną zakupu działki, ani nie inwestuje w bank ziemi. Budowa domów jest finansowana ze środków wpłacanych przez klientów.

Montaż i wykończenie domów, niezależnie od kraju działalności, są prowadzone przez własne brygady montażowo-wykończeniowe Grupy, co istotnie zwiększa efektywność działania oraz dostępność i możliwość oferowania domów w standardzie wykończenia „pod klucz”. Istotną przewagą konkurencyjną Danwood jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników, dzięki czemu Spółka jest w stanie zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na swoje domy oraz oferować klientom domy w standardzie wykończenia „pod klucz”. 
W połączeniu z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym w Bielsku Podlaskim, pozwala to na dostarczanie klientom wysokiej jakości, zróżnicowanych projektowo i powierzchniowo domów. 

Unikalny model marketingu i sprzedaży oraz dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej przekłada się na wyższą dynamikę wzrostu Danwood w porównaniu do konkurencji i konsekwentne zwiększanie udziału rynkowego. 


OTOCZENIE RYNKOWE
Udział domów prefabrykowanych w liczbie oddawanych nowych domów jedno- i dwurodzinnych systematycznie rośnie. Dynamika liczby sprzedanych domów wykończonych w standardzie „pod klucz” przewyższa dynamikę sprzedaży domów prefabrykowanych ogółem. Na rynkach, na których działa Grupa, średnioroczny wzrost (CAGR) w latach 2014-2017 dla domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” wyniósł 7,3%, dla domów jednorodzinnych prefabrykowanych 6,1%, natomiast dla domów jednorodzinnych ogółem 5,3%. 

Równolegle ze wzrostem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych, w szczególności wykończonych „pod klucz”, cena jednostkowa domów co roku wzrasta. Jest to pochodną zarówno oczekiwań klientów, preferujących coraz wyższe standardy wykończenia, jak 
i rosnących kosztów budowy przy założeniu stałości standardu wykończenia. Wzrost kosztów wywołany jest zarówno inflacją, jak też rosnącymi kosztami zatrudnienia pracowników biorących udział w produkcji, montażu i wykończeniu domów. 
 
W konsekwencji należy przewidywać, że w kolejnych latach tempo wzrostu wartości sprzedaży domów prefabrykowanych wykończonych w standardzie „pod klucz” będzie istotnie wyższe od tempa wzrostu liczby sprzedanych domów. Średnioroczny wzrost (CAGR) wartości sprzedaży domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” dla rynków, na których Grupa prowadzi działalność, w latach 2014-2017 wyniósł 10,6%, a w latach 2017-2022 ma wynieść 7,0% 
(wszystkie dane pochodzą z raportu Rolanda Bergera ze stycznia 2018 r., dostępnego na stronie: https://www.rolandberger.com/en/Publications/pub_pre_fab_houses.html). 

Dodatkowych informacji udziela:

Beata Cioczek, M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

Więcej informacji o działałności Spółki na: www.danwood-holding.pl 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki.

20 lutego 2018 r.

DANWOOD HOLDING S.A. PO 2017 ROKU: WZROST SKALI DZIAŁALNOŚCI I WYNIKÓW FINANSOWYCH NA WSZYSTKICH POZIOMACH 

Grupa Danwood Holding S.A., jeden z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie „pod klucz”, które sprzedaje pod własną marką Danwood, w 2017 roku wypracowała znormalizowany wynik EBITDA w wysokości 69,8 mln zł (wzrost o 25% w porównaniu do 2016 roku), oraz znormalizowany zysk netto sięgający 51,8 mln zł (wzrost o 52% rok do roku). Przychody ze sprzedaży Grupy w omawianym okresie wyniosły 848,3 mln zł (wzrost o 26%). Grupa notuje bardzo dobre wyniki finansowe na wszystkich poziomach dzięki systematycznemu  zwiększaniu skali działalności i ścisłej kontroli kosztów. 

Obecny portfel zamówień Grupy (stan na 31 grudnia 2017 r.) wynosi ok. 2200 domów, co zapewnia realizację produkcji przez najbliższe około 15 miesięcy. 

W 2017 roku Grupa przekazała klientom 1215 domów wobec 995 obiektów rok wcześniej, co oznacza wzrost o 22% r/r. 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane dane finansowe Grupy w latach 2016-2017:

w mln PLN

2017 rok 2016 rok

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

848,3 672,0

+26%

EBITDA*

69,8 55,8

+25%

EBITDA

61,2 49,4

+24%

Zysk netto*

51,8 34,1

+52%

Zysk netto

43,4 28,2

+54%

* wyniki znormalizowane po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym. 

Liczba przekazanych przez Grupę domów w latach 2015-2017:

w szt.

2017 rok 2016 rok

2015 rok

Liczba domów

1215 995 838


Systematycznie zwiększamy skalę działalności i umacniamy naszą pozycję na rynku niemieckim, na którym od pięciu lat jesteśmy liderem pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”. Nasz portfel zamówień rośnie i wynosi obecnie ok. 2300 domów. Stopniowo wzmacniamy swoją obecność także na innych europejskich rynkach, przede wszystkim brytyjskim. W latach 2017 i 2016 odnotowaliśmy dwucyfrowe wzrosty liczby przekazanych domów, odpowiednio o 22% i 19% rok do roku. Wypracowaliśmy własny, efektywny kosztowo model biznesowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie rosnąć szybciej niż nasi niemieccy konkurenci, dostarczając klientom wysokiej jakości domy i jednocześnie wypracowując solidne wyniki. Naszą przewagą jest także lepszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników niż w przypadku niemieckich firm, które silnie odczuwają ich deficyt powiedział Jarosław K. Jurak, Prezes Zarządu Danwood Holding S.A.

Działamy w najbardziej perspektywicznym segmencie rynku - domów prefabrykowanych „pod klucz”. Znaczenie prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego w Europie rośnie, gdyż oznacza mniejszą pracochłonność w porównaniu do tradycyjnej budowy  domu, wyższą jakość oraz wyższą przewidywalność kosztów budowy i czasu jej realizacji. Ponadto, obserwujemy stale rosnący udział domów oddawanych w standardzie pod klucz w łącznej liczbie domów prefabrykowanych, a w tym segmencie rynku (tj. domów wykończonych pod klucz) jesteśmy liderem na rynku niemieckim. Danwood koncentruje się na domach w średnim przedziale cenowym i w tym największym i najbardziej atrakcyjnym  segmencie również jesteśmy liderem rynku w Niemczechdodał Jarosław K. Jurak, Prezes Zarządu Danwood Holding S.A.

UNIKALNY MODEL BIZNESOWY

Grupa zbudowała i rozwija unikalny, efektywny kosztowo model promocji i pozyskiwania klientów przez Internet, w odróżnieniu od konkurencji, dla której kluczowym sposobem pozyskiwana klientów są domy wzorcowe w centrach wystawienniczych. Domy pokazowe Grupy są zlokalizowane na osiedlach mieszkaniowych i stanowią własność agentów Grupy, w związku z czym Grupa nie ponosi kosztów związanych z ich budową i funkcjonowaniem.

Nowoczesne zaplecze produkcyjne w Bielsku Podlaskim, w połączeniu z własnymi brygadami montażowo-wykończeniowymi, pozwala na dostarczanie klientom wysokiej jakości, zróżnicowanych projektowo i powierzchniowo domów w standardzie „pod klucz”. 

Unikalny model biznesowy oraz dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej przekłada się na osiąganie wyższej stopy wzrostu przychodów niż w przypadku kluczowych konkurentów.                

Domy budowane są na działkach klientów Grupy Danwood Holding, co oznacza, że Spółka nie ponosi ryzyka związanego z wyborem lokalizacji i ceną zakupu działki ani nie inwestuje w bank ziemi. Budowa domów jest finansowana ze środków wpłacanych przez klientów.

OTOCZENIE RYNKOWE

Udział domów prefabrykowanych w liczbie oddawanych nowych domów jedno i dwurodzinnych systematycznie rośnie. Dynamika liczby sprzedanych domów w standardzie „pod klucz” przewyższa dynamikę sprzedaży domów prefabrykowanych ogółem. Na rynkach, na których działa Grupa, średnioroczny wzrost (CAGR) w latach 2014-2017 dla domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” wyniósł 7,3%, dla domów jednorodzinnych prefabrykowanych 6,1%, natomiast dla domów jednorodzinnych ogółem 5,3%. 
 
Równolegle ze wzrostem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych, w szczególności wykończonych „pod klucz”, cena jednostkowa domów co roku wzrasta. Jest to pochodną zarówno oczekiwań klientów, preferujących coraz wyższe standardy wykończenia jak i rosnących kosztów budowy przy założeniu stałości standardu wykończenia. Wzrost kosztów wywołany jest z jednej strony inflacją, z drugiej znacznie szybciej rosnącymi od niej kosztami zatrudnienia pracowników biorących udział w produkcji i montażu i wykończeniu domów. W konsekwencji należy przewidywać, że tempo wzrostu wartości sprzedaży domów prefabrykowanych będzie istotnie wyższe od tempa wzrostu liczby sprzedanych domów. Średnioroczny wzrost (CAGR) wartości sprzedaży domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” dla rynków, na których Grupa prowadzi działalność, w latach 2014-2017 wyniósł 10,6%, a w latach 2017-2022 ma wynieść 7,0% (wszystkie dane pochodzą z raportu Rolanda Bergera ze stycznia 2018 r.). 

Dodatkowych informacji udziela:

Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl


O FIRMIE:

Grupa Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie „pod klucz”, sprzedawanych pod własną marką Danwood. 

Grupa jest liderem na wymagającym rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem (z udziałem rynkowym na poziomie 4- 5%). Na rynku niemieckim generowanych jest ok. 90% przychodów Grupy. 

Poza rynkiem niemieckim Grupa jest także obecna w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, oraz w Polsce, gdzie jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.

Oferta Grupy jest jedną z najbardziej kompleksowych i różnorodnych na rynku - zawiera paletę ponad 130 projektów jedno- i dwurodzinnych domów, o powierzchni od 80 do ponad 300 m2, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym i estetycznym, dostosowanych do lokalnych oczekiwań. Klientom oczekującym rozwiązań niestandardowych Grupa proponuje projekty indywidualne. Konkurencyjność oferty Grupy jest wynikiem wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny oferowanych domów.

Danwood kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów (tzw. średnia półka cenowa) i jest liderem na rynku niemieckim w tym segmencie cenowym wśród domów prefabrykowanych.

Danwood posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim, którego obecne moce produkcyjne, po rozbudowie w latach 2015-2016, wynoszą 1,5 tys. domów rocznie, z możliwością dalszego ich zwiększenia wraz ze wzrostem liczby oddawanych domów. 

Właścicielem 100% akcji Danwood Holding S.A. jest Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), reprezentowany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Na koniec 2017 roku Grupa Danwood Holding zatrudniała 1740 osób. 

Liczba domów przekazywanych klientom przez Grupę Danwood Holding systematycznie rośnie, z 332 w 2008 roku, do 1215 w 2017 roku. W okresie ponad 20 lat swojej działalności Grupa przekazała klientom ponad 8,5 tys. domów.

Więcej informacji o działalności Grupy na www.danwood.pl 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki.

30 stycznia 2018 r.

DANWOOD HOLDING S.A. SKŁADA PROSPEKT EMISYJNY W KNF

Danwood Holding S.A. złożył 25 stycznia 2018 roku prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z planowaną w pierwszej połowie 2018 roku ofertą publiczną akcji i debiutem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie „pod klucz” (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood. W okresie ponad 20 lat swojej działalności Grupa przekazała klientom ponad 8,5 tys. domów.

W ramach oferty publicznej oferowane będą jedynie akcje istniejące należące pośrednio do funduszu Polish Enterprise Fund VII, LP (poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzanego przez Enterprise Investors.

Przez ostatnie lata rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie, systematycznie zwiększając liczbę przekazywanych domów. W 2017 roku dostarczyliśmy klientom 1215 domów, czyli o 22% więcej niż rok wcześniej. Mamy wypełniony portfel zamówień na rok 2018 i początek 2019 roku. Naszą pozycję zbudowaliśmy przede wszystkim w oparciu o bardzo atrakcyjny rynek niemiecki, na którym jesteśmy liderem w segmencie domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz”. Rozwijamy działalność na rynku brytyjskim, z którym również wiążemy duże nadzieje. Działamy w najbardziej perspektywicznym segmencie rynku. Szacuje się, że średnioroczny wzrost wartości sprzedaży domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” na rynkach, na których działamy w latach 2017-2022 wyniesie 7%. Wspólnie z naszym akcjonariuszem uznaliśmy, że obecny etap rozwoju to dobry moment na upublicznienie Spółki i wprowadzenie jej na GPW. Planujemy skierować ofertę zarówno do inwestorów w Polsce jak i za granicą. Ostateczna decyzja dotycząca przeprowadzenia oferty publicznej, jak i jej harmonogramu, zależeć będzie od akcjonariusza sprzedającego i sytuacji rynkowej - powiedział Jarosław K. Jurak, Prezes Zarządu Danwood Holding S.A. 

Danwood jest liderem na wymagającym rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem (z udziałem rynkowym na poziomie 4- 5%). Na rynku niemieckim generowanych jest ok. 90% przychodów Grupy.

Poza rynkiem niemieckim Grupa jest także obecna w Austrii i Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce, gdzie jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.

Oferta Grupy jest jedną z najbardziej kompleksowych i różnorodnych na rynku - zawiera paletę ponad 130 projektów jedno- i dwurodzinnych domów, o powierzchni od 80 do ponad 300 m2, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym i estetycznym, dostosowanych do lokalnych oczekiwań. Klientom oczekującym rozwiązań niestandardowych Grupa proponuje projekty indywidualne. Konkurencyjność oferty Grupy jest wynikiem wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny oferowanych domów.

Grupa kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów (tzw. średnia półka cenowa) i jest liderem na rynku niemieckim w tym segmencie cenowym wśród domów prefabrykowanych. 

Danwood posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim, którego obecne moce produkcyjne, po rozbudowie w latach 2015-2016, wynoszą 1,5 tys. domów rocznie, z możliwością dalszego ich zwiększenia wraz ze wzrostem liczby oddawanych domów. 

Właścicielem 100% akcji Danwood Holding S.A. jest Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Na koniec 2017 roku Grupa Danwood Holding zatrudniała 1740 osób. 

Liczba domów przekazywanych klientom przez Grupę Danwood Holding systematycznie rośnie, z 332 w 2008 roku, do 1215 w 2017 roku. W okresie ponad 20 lat swojej działalności Grupa przekazała klientom ponad 8,5 tys. domów.

W 2017 roku sprzedaż przekroczyła poziom 840 mln zł (wzrost o 25% r/r). 

Dodatkowych informacji udzielają:

Magda Kołodziejczyk
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 501 16 88 07
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl


Paulina Grocka 
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 514 044 194
e-mail: paulina.grocka@mplusg.com.pl

DODATKOWE INFORMACJE - OTOCZENIE RYNKOWE DANWOOD HOLDING S.A. 

Obserwowany w różnych dziedzinach życia trend prefabrykacji widoczny jest także w budownictwie domów. Wzrasta udział domów prefabrykowanych w liczbie domów budowanych ogółem, co jest szczególnie widoczne na zachodzie i północy Europy. 

Wpływ na to mają takie czynniki jak: wysokie zróżnicowanie funkcjonalne i estetyczne dostępnych domów prefabrykowanych, stosowane przez ich producentów nowoczesne rozwiązania technologiczne, bezkonkurencyjnie krótki okres realizacji oraz atrakcyjny stosunek jakości do ceny. W połączeniu z ograniczeniami czasowymi i brakiem wiedzy technicznej inwestorów jak i rosnącymi kosztami pracy i coraz częstszymi ograniczeniami dostępności wykwalifikowanej siły roboczej sprzyja to wyborowi przez klientów rozwiązań prefabrykowanych. 

Poszczególne rynki działalności Grupy różnią się udziałem domów prefabrykowanych. Dla działalności Grupy kluczowe znaczenie ma rynek niemiecki, na którym udział domów prefabrykowanych w całym rynku domów jedno- i dwurodzinnych wynosi ponad 20%. W Austrii odsetek ten wynosi ok. 35%, w Szwajcarii – podobnie jak w Niemczech – ok. 20%, zaś w Polsce i Wielkiej Brytanii poniżej 10%. 

Poszczególne rynki różnią się w zakresie oczekiwań dotyczących standardu wykończenia. Segment domów realizowanych „pod klucz” jest najbardziej popularny na rynkach brytyjskim i szwajcarskim, gdzie w tym standardzie oddawanych jest ponad 60% nowych domów prefabrykowanych. Na pozostałych rynkach udział ten jest niższy. W Niemczech, w których w standardzie „pod klucz” oddawanych jest około 35% domów prefabrykowanych, jest to najszybciej rozwijający się segment budownictwa jednorodzinnego. 

Dynamika liczby sprzedanych domów w standardzie „pod klucz” przewyższa dynamikę sprzedaży domów prefabrykowanych ogółem. Na rynkach, na których działa Grupa, średnioroczny wzrost (CAGR) w latach 2014-2017 dla domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” wyniósł 7,3%, dla domów jednorodzinnych prefabrykowanych 6,1%, natomiast dla domów jednorodzinnych ogółem 5,3%. 
 
Równolegle ze wzrostem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych, w szczególności wykończonych „pod klucz”, cena jednostkowa domów co roku wzrasta. Jest to pochodną zarówno oczekiwań klientów, preferujących coraz wyższe standardy wykończenia jak i rosnących kosztów budowy przy założeniu stałości standardu wykończenia. Wzrost kosztów wywołany jest z jednej strony inflacją, z drugiej znacznie szybciej rosnącymi od niej kosztami zatrudnienia pracowników biorących udział w produkcji i montażu i wykończeniu domów. W konsekwencji należy przewidywać, że tempo wzrostu wartości sprzedaży domów prefabrykowanych będzie istotnie wyższe od tempa wzrostu liczby sprzedanych domów. Średnioroczny wzrost (CAGR) wartości sprzedaży domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” dla rynków, na których Grupa prowadzi działalność, w latach 2014-2017 wyniósł 10,6%, a w latach 2017-2022 ma wynieść 7,0% (wszystkie dane pochodzą z raportu Rolanda Bergera ze stycznia 2018 r.). 

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na perspektywy rozwoju Grupy jest także trend proekologiczny, w który wpisują się energooszczędne prefabrykowane domy o konstrukcji drewnianej. Ze względu na parametry energetyczne ścian i dachu oraz możliwość bezproblemowego wyposażania w instalacje ograniczające zużycie energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory etc.), osoby decydujące się na takie domy mogą liczyć na pomoc państwa w Polsce i Niemczech. 

Więcej informacji o działalności Grupy na www.danwood.pl 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi on podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych dotyczących nabywania papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty ani propozycji nabycia akcji. Jedynym dokumentem, którego treść będzie stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu akcji Danwood Holding S.A. będzie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany przez emitenta prospekt emisyjny akcji Danwood Holding S.A.