Oferta publiczna Danwood Holding zawieszona

Na  podstawie  postanowień  Prospektu,  Akcjonariusz  Sprzedający,  w  porozumieniu  z  Globalnym Koordynatorem  oraz  po konsultacji  ze Współprowadzącymi  Księgę  Popytu,  podjął  decyzję  o zawieszeniu   przeprowadzenia   Oferty.
Powodem   zawieszenia   Oferty jest cena  zgłoszona przez Inwestorów  Instytucjonalnych  w  procesie budowania  księgi  popytu, która w opinii  Akcjonariusza Sprzedającego nie odzwierciedla wartości fundamentalnej Spółki i jej potencjału rozwoju. Nie  zapadła  decyzja  w przedmiocie wskazania  nowych  terminów  Oferty.  Zostaną  one  ustalone  w terminie późniejszym.

Inwestorom indywidualnym, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w okresie trwania zawieszenia Oferty poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w  dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane. W takim przypadku zwrot dokonanych przez Inwestora Indywidualnego wpłat na Akcje Oferowane nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego oświadczenia.