Aktualności

Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA na koniec I kwartału 2018 r.

Zarząd informuje, że w oparciu o wstępne skonsolidowane dane zarządcze Danwood Holding S.A. sporządzone na dzień 31 marca 2018 roku wskaźnik relacji długu netto do EBITDA (LTM) skorygowanej o efekt zdarzeń jednorazowych (zgodnie z definicją w umowie kredytowej zawartej przez Danwood Holding i Danwood jako Kredytobiorców z Bankiem Pekao S.A. w dniu 14 grudnia 2017 r.), osiągnął na koniec pierwszego kwartału 2018 roku wartość 3,8.

Danwood Holding S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną

Danwood Holding S.A. opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji.

Prospekt emisyjny Danwood Holding S.A. zatwierdzony przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt Danwood Holding S.A.

Bardzo dobre wyniki Danwood Holding w 2017 roku

Wyniki Danwood Holding w 2017 roku. Grupa notuje bardzo dobre wyniki finansowe na wszystkich poziomach działalności.

Danwood Holding składa prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego

Danwood Holding S.A. złożył 25 stycznia 2018 roku prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z planowaną w pierwszej połowie 2018 roku ofertą publiczną akcji i debiutem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.